Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców, która działa na podstawie art. 52 ust. 2a ustawy o zasadach finansowania nauki jako organ doradczy Ministra.

Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce.

Członek Rady Młodych Naukowców otrzymuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

  1. nie ukończyła 35. roku życia;
  2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  4. korzysta z pełni praw publicznych;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Młodych Naukowców powinno zawierać:

  1. list motywacyjny zawierający propozycje działań, które kandydat zamierza zrealizować jako członek Rady Młodych Naukowców, wraz z argumentacją;
  2. życiorys (ze szczególnym uwzględnieniem wykazu najważniejszych publikacji naukowych, opisu przebiegu kariery naukowej, wykazu najważniejszych osiągnięć, a także informacji o działalności społecznej i organizacyjnej);
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz dotyczące punktów 4 i 5.

Na zgłoszenia kandydatów na członka Rady Młodych Naukowców czekamy do 31 maja 2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Zgłoszenia przekazane i uzupełniane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Formularz rejestracji do RMN

Napisano w Aktualności