Znamy skład Rady Młodych Naukowców VI kadencji

Zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 marca 2018 roku powołany został nowy skład zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców.

W skład Rady Młodych Naukowców VI kadencji (od 1 marca 2018 do 1 marca 2020) wchodzą:

1.    dr Wioletta Chajęcka-Wierzchowska

2.    dr Diana Dajnowicz-Piesiecka

3.    dr hab. Sebastian Granica

4.    dr Mateusz Hołda

5.    dr Katarzyna Jarzembska

6.    mgr Arkadiusz Jasiński

7.    dr Michał Kuź

8.    dr Aleksandra Markiewicz

9.    dr Justyna Możejko-Ciesielska

10.  dr Michał Niezabitowski

11.  dr Justyna Płotka-Wasylka

12.  mgr Wojciech Sałabun

13.  dr Ewa Sell-Kubiak

14.  dr Maciej Sokołowski

15.  dr Paweł Tecmer

16.  dr Piotr Wojtulek

17.  dr Ignacy Zalewski

18.  dr Marcin Zwierżdżyński

Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

  1. nie ukończyła 35. roku życia;
  2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  4. korzysta z pełni praw publicznych;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

więcej informacji

Napisano w Aktualności