Author Archive Żaneta Wolska

ByŻaneta Wolska

Uchwały RMN z 2016

uchwała nr 20 z 4 listopada 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposoby podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych z dnia 6.19.2016 r. 

uchwała nr 19 z 2 listopada 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i niektórych innych ustaw z dnia 13.10.2016 r. 

uchwała nr 17 z  17 sierpnia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o NCBiR oraz o NCN z dnia 22 lipca 2016 r. 

uchwała nr 16 z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 27 lipca 206 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

uchwała nr 14 z 29 czerwca 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia MNiSW z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

uchwała  nr 15 z 2016 r. w sprawie przyznawania środków na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą

uchwała nr 13 z 16 czerwca 2016 r. w sprawie stanowiska RMN na temat studiów doktoranckich

uchwała nr 12 z 1 czerwca 2016 r. w sprawie stanowiska RMN na temat postępowania o nadanie tytułu profesora

uchwała nr 11 z  1 czerwca 2016 r. w sprawie stanowiska RMN na temat przewodu doktorskiego, rozprawy doktorskiej oraz trybu uzyskiwania stopnia naukowego doktora

uchwała  nr 10 z 19 maja 2016 r. w sprawie stanowiska RMN do zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

uchwała  nr 9 z  20 kwietnia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

uchwała nr 8 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie definicji młodego naukowca w konkursach przeprowadzanych przez NCBiR

uchwała nr 7 z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej z dnia 4 marca 2016 r. 

uchwała nr 6 z 29 marca 2016 r. w sprawie stanowiska RMN na temat habilitacji

uchwała nr 5 z 29 marca 2016 r. w sprawie zmian o programie MNiSW „Mobilność Plus”

uchwała nr 4 z 21 stycznia 2016 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 4 grudnia 2015 r. 

uchwała nr 3 z  19 stycznia 2016 r. w sprawie uwag RMN do zakresu danych wprowadzanych we wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

 

 

ByŻaneta Wolska

Uchwały RMN 2018

Uchwała nr 16/2018 dotycząca autorskiego projektu Rady Młodych Naukowców pt. „Rodzice-naukowcy

Uchwała  nr 15 /2018  w sprawie rzetelnych konkursów w nauce

Uchwała nr 14/2018 w sprawie projektu regulaminu programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej im. Wilhelmy Iwanowskiej na średniookresowe wyjazdy doktorantów

Uchwała nr 13/2018  w sprawie opinii do projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów pt. „Szkoła doktorska jak się to robi”

Uchwała nr 12/2018 dotycząca autorskiego projektu Rady Młodych Naukowców pt. „Powrót młodych”

Uchwały RMN nr 9-11/2018

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 8/2018 w sprawie zamówień publicznych w nauce

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 7/2018  dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 6/2018 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 5/2018 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta 

Uchwała nr 4/2018 w sprawie propozycji zmian dotyczących pensum dydaktycznego dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych

Uchwała nr 3/2018 w sprawie utrzymania zwolnienia stypendiów w ramach programu Erasmus+ z opodatkowania na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 2190).

Uchwała nr 2/2018 dotycząca projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 1/2018  dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

 

ByŻaneta Wolska

Uchwały RMN 2019

Uchwała nr 15/2019 w sprawie propozycji zmiany w programie PRELUDIUM BIS realizowanego przez NCN

Uchwała Nr 14/2019 w sprawie propozycji zmian w związku z potrzebą podniesienia krajowych wskaźników sukcesu w aplikacjach o projekty finansowane przez instytucje Unii Europejskiej

Uchwała nr 12/2019 w sprawie propozycji programu stypendialnego NAWA dla doktorantów, pracowników badawczo-technicznych oraz nauczycieli akademickich będących rodzicami

Uchwała nr 11/2019 dotycząca programu LIDER organizowanego przez NCBiR

Uchwała nr 10/2019 uzupełniająca uchwałę nr 8/2019 dotyczącą naboru wniosków w konkursie stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Uchwała nr 9/2019 dotycząca zmian w zasadach przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej

Uchwała nr 8 2019 dotycząca naboru wniosków w konkursie na stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Uchwała nr 7/2019 dotycząca środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców

Uchwała nr 6/2019 w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Uchwała nr 5/2019 dotycząca wdrażania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 4/2019 w sprawie propozycji NIK dotyczącej zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki

uchwała nr 3/2019 dotycząca promocji działań Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej oraz Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej

Uchwała nr 2/2019 w sprawie projektu ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 21 stycznia 2019