Zmiany w programie „Diamentowy Grant”

Wpłynęliśmy na wprowadzenie precyzyjnie opisanego katalogu osób uprawnionych do otrzymania „Diamentowego Grantu”, konkursu ministerialnego kierowanego do najmłodszych spośród Młodych Naukowców. Jednocześnie, dzięki nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Laureaci Programu mogą podejmować studia doktoranckie bez konieczności uzyskiwania magisterium.

Oto nowe brzmienie art. 196 ust. 1 Prawa o Szkolnictwie Wyższym:

1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1.

Ponadto, z naszej inicjatywy do procedury konkursowej zostały wprowadzone jasne ramy czasowe konkursu (termin ogłoszenia wyników), a także wymóg recenzji projektu oraz zakaz wynagrodzenia opiekuna laureata „Diamentu”. Pierwsza zmiana umożliwia lepsze planowanie prac badawczych i udział w innych konkursach. Druga zmiana pozwala na lepszą selekcję najwartościowszych pomysłów naukowych. Natomiast trzecia zapobiega patologicznym sytuacjom kiedy nieuczciwi starsi naukowcy próbują finansowo zyskać na grantach zdobytych przez ich podopiecznych.

Obecnie RMN opracowuje dalsze zmiany w regulaminie konkursu.