Zmiany w postępowaniu habilitacyjnym

Z inicjatywy RMN wprowadzono do ustawy o stopniach pojęcie „cyklu publikacji powiązanych tematycznie”, zamiast wcześniejszego zapisu „jednotematyczny cykl publikacji”. Dzięki tej zmianie łatwiejsze stało się przedstawienie dorobku, który jest z pogranicza różnych dziedzin. Ta modyfikacja prawa sprawia, że młodzi naukowcy nie muszą skupiać się w swoich badaniach na jednym zagadnieniu tylko po to aby wypełnić wymóg ustawowy.

Zmiana została zapisana w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a konkretnie w artykule 16.2 poz. 2 pkt. 1

dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo cykl publikacji powiązanych tematycznie.

Przed zmianą ten sam artykuł miał następującą treść:

dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji