Rotacja na stanowisku adiunkta

Z inicjatywy RMN zmieniono przepisy tak, aby młodzi naukowcy mogli poświęcić się rodzicielstwu bez ryzyka przedwczesnej rotacji na stanowiskach asystenta i adiunkta. Podobną ochroną objęto osoby których praca naukowa została zawieszona z powodu długotrwałej choroby. Ma to odzwierciedlenie w art. 120 Prawa o Szkolnictwie Wyższym, który rozszerzono o punkt 2:

Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się przerwy związanej z:

  1. urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;
  2. pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.