Zmiany w programie „Iuventus Plus”

Dzięki działaniom RMN regulamin ministerialnego konkursu „Iuventus Plus”, kierowanego do Młodych Naukowców, przeszedł gruntowne zmiany które znacznie poprawiły jego jakość. Oto najważniejsze z nich:

 • wprowadzenie jasnych ram czasowych konkursu (do tej pory podawany był tylko termin składania wniosków, nie było natomiast terminu ogłoszenia wyników);
 • dostosowanie informacji w systemie OSF do regulaminu konkursu (przy wcześniejszych edycjach konkursy były niezgodności między systemem OSF a regulaminem);
 • usunięcie wymogu kontynuacji badań jako warunku zgłoszenia projektu;
 • wprowadzenie definicji głównego autora w publikacjach przedkładanych przez Młodego Naukowca do oceny jego dorobku naukowego (brak definicji we wcześniejszych edycjach konkursu, co skutkowało różnymi interpretacjami tego, co oznacza główny autor);
 • wprowadzenie zewnętrznych recenzji projektów (we wcześniejszych edycjach projekty były oceniane wyłącznie przez panel konkursowy);
 • jasne zdefiniowanie zakresu czasowego publikacji przedkładanych przez Młodego Naukowca do oceny jego dorobku naukowego (wcześniejsze określenia zakresu czasowego były nieprecyzyjne i skutkowały różnymi interpretacjami);
 • zmiana oceny dorobku Młodego Naukowca z sumarycznego Impact Factor na sumę punktów MNiSW;
 • ograniczenie do pięciu liczby publikacji przedkładanych przez Młodego Naukowca do oceny jego dorobku naukowego;
 • wprowadzenie oceny wniosków w obrębie pięciu obszarów nauki (we wcześniejszych edycjach wszystkie wnioski były oceniane w obrębie jednej puli);
 • wprowadzenie dwuetapowej oceny wniosków, w której do recenzji wysyłane są tylko wnioski w których dorobek Młodego Naukowca jest ponadprzeciętny (we wcześniejszych edycjach ocena była jednoetapowa i przez to także bardziej uznaniowa, na co skarżyło się wielu młodych badaczy);
 • zdefiniowanie maksymalnych kosztów pośrednich jakie może pobrać jednostka (brak limitu we wcześniejszych edycjach konkursu).

Powyższe zmiany pozwoliły m.in. na ułatwienie przygotowania wniosków poprzez uściślenie niektórych punktów regulaminu, wyrównanie szans na zdobycie finansowania młodych naukowców reprezentujących obszary nauki różniące się nie tylko średnim IF czasopism, ale także specyfiką dorobku naukowego, lepszą selekcję najwybitniejszych badaczy i ich projektów.

Co istotne, RMN nadal współpracuje z MNiSW nad dalszymi zmianami w regulaminie konkursu. Nasze najnowsze propozycje wydłużają m.in. maksymalny czas trwania projektu z dwóch do trzech lat oraz ustalają sztywny terminarz konkursu.