Zmiana definicji Młodego Naukowca

Definicja Młodego Naukowca i definicja Osoby Rozpoczynającej Karierę Naukową:

Zmieniliśmy definicję Młodego Naukowca. Od 2015 roku wiek młodego naukowca określany jest rocznikowo, a nie jak to było wcześniej – poprzez dzienną datę urodzenia. Dzięki temu, wyrównaliśmy szanse osób urodzonych np. w styczniu i w grudniu. Ponadto zostały wyrównane szanse młodych naukowców będących rodzicami, którzy starają się o granty w ramach różnych programów. Od tego roku czas trwania różnego rodzaju urlopów na wychowanie dzieci wydłuża okres, w którym te osoby mogą starać się o środki przeznaczone dla młodych naukowców.

Nowa definicja młodego naukowca w ustawie o zasadach finansowania nauki z dn. 15 stycznia 2015 r. brzmi następująco:

Młody Naukowiec [oznacza] osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

Poprzednia definicja brzmiała:

Młody Naukowiec [oznacza] osobę prowadzącą działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia.

Ponadto, dzięki inicjatywie RMN, do ustawy o zasadach finansowania nauki dodana została definicja Osoby Rozpoczynającej Karierę Naukową, zaczerpnięta z ustawy o Narodowym Centrum Nauki. Na wniosek RMN wydłużono czas obowiązywania tego statusu z 5 do 7 lat po doktoracie oraz wprowadzono przepisy chroniące osoby które przerwały karierę naukową z przyczyn obiektywnych. Po nowelizacji przepisów definicja przyjęła formę:

Osoba Rozpoczynająca Karierę Naukową [oznacza] osobę nieposiadającą stopnia naukowego doktora Lub osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskał a stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się przerw z wiązanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.