O nas

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Edukacji i Nauki. Została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie zarządzenia. To organ doradczy, którego zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy. Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w Prawie o szkolnictwie i nauce, a także posiada znaczące osiągnięcia naukowe.

Do zadań Rady należy:

• identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;
• przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery
• młodych naukowców;
• przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;
• wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk
• gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;
• wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.