Uchwały RMN

Uchwały RMN VI kadencji:

 

Uchwały RMN V kadencji:

 

Uchwały RMN IV kadencji:

 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 28/2013 z dnia 14 maja 2015 r.w sprawie propozycji RMN przekształcenia środków przyznawanych w konkursie MNiSW „Mobilność Plus” w stypendium
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 27/2013 z dnia 7 maja 2015 r.w sprawie uwag RMN do regulaminu wynagrodzeń etatowych w konkursach NCN Opus i Sonata
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 26/2013 z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie uwag RMN do regulaminu konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 25/2013 z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 24/2013 z dnia 20 marca 2015 r.w sprawie uwag RMN do założeń„Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego”
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 23/2013 z dnia 16 marca 2015 r.w sprawie uwag RMN do zasad oceny działalności naukowej jednostek naukowych
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 22/2013 z dnia 11 lutego 2015 r.w sprawie opodatkowania wsparcia indywidualnego w ramach programu „Erasmus+”
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 21/2013 z dnia 17 stycznia 2015 r. w sprawie uwag RMN do regulaminu konkursu MNiSW „Iuventus Plus”
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 20/2013 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 19/2013 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału
  i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań́ projakościowych
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 18/2013 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału
  i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań́ związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych
  studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 17/2013 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki..
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 16/2013 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 15/2013 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uwag RMN do regulaminu konkursu MNiSW „Diamentowy Grant”.
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 14/2013 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie uwag RMN do projektu z dnia 24 lipca 2014 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów.
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 13/2013 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 12/2013 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie uwag do zasad organizowania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów na finansowanie projektów badawczych
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uwag RMN dotyczących wzmocnienia roli staży i praktyk zawodowych dla studentów
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 10/2013 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uwag RMN do zasad funkcjonowania konkursu MNiSW „Mobilność Plus”
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 9/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany sposobu ustalania praw majątkowych do wynalazków zaproponowanej w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 12 listopada 2013 r.
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 8/2013 z dnia 11 listopada 2013 r. w sprawie uwag RMN do regulaminu konkursu MNiSW „Diamentowy Grant”
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 7/2013 z dnia 22 września 2013 r. w sprawie uwag RMN do regulaminu konkursu MNiSW „Iuventus Plus”
 • Uchwała nr 6/2013 Rady Młodych Naukowców z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uwag RMN do projektu z dnia 16 lipca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Uchwała nr 5/2013 Rady Młodych Naukowców z dnia 26 sierpnia 2013 r.w sprawie uwag do zasad organizowania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów na finansowanie projektów badawczych
 • Uchwała nr 4/2013 Rady Młodych Naukowców z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie uwag RMN do projektu z dnia 24 czerwca 2013 r rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
 • Uchwała nr 3/2013 Rady Młodych Naukowców z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uwag RMN do projektu z dnia 21 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Uchwała nr 2/2013 Rady Młodych Naukowców z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń w uczelniach wyższych
 • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 1/2013 z dnia 12 czerwca w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Młodych Naukowców

 

Uchwały RMN III kadencji:

  • Uchwała nr 20 Rady Młodych Naukowców z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie definicji młodego naukowca
  • Uchwała nr 19 Rady Młodych Naukowców z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uwag do konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mobilność Plus”
  • Uchwała nr 18 Rady Młodych Naukowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie propozycji umocowania prawnego Rady Młodych Naukowców
  • Uchwała nr 17 Rady Młodych Naukowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie aktów prawnych dotyczących przebiegu postępowania habilitacyjnego
  • Uchwała nr 16 Rady Młodych Naukowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie uwag do Projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014
  • Uchwała nr 15 Rady Młodych Naukowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie uwag do programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Iuventus Plus”
  • Uchwała nr 14 Rady Młodych Naukowców z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie propozycji ustanowienia konkursu MNiSW finansującego udział młodych naukowców w zagranicznych konferencjach naukowych
  • Uchwała nr 13 Rady Młodych Naukowców z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Uchwała nr 12 Rady Młodych Naukowców z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych oraz monografii
  • Uchwała nr 11 Rady Młodych Naukowców w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa
  • Uchwała nr 10 Rady Młodych Naukowców z dnia 31 stycznia 2013 r. dotycząca uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich
  • Uchwała nr 9 Rady Młodych Naukowców z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uwag RMN do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2012 r.
  • Uchwała nr 8 Rady Młodych Naukowców z dnia 27 października 2012 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych
  • Uchwała nr 7 Rady Młodych Naukowców z dnia 18 października 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
  • Uchwała nr 6 Rady Młodych Naukowców z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uwag do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców; rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
  • Uchwała nr 5 Rady Młodych Naukowców z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie konkursów i stypendium doktorskiego NCN
  • Uchwała nr 4 Rady Młodych Naukowców z dnia 20 lipca 2012 r . w sprawie uwag dotyczących Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
  • Uchwała nr 3 Rady Młodych Naukowców z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia