Uchwały RMN

 

Uchwały RMN V kadencji:

 

Uchwały RMN IV kadencji:

 

Uchwały RMN III kadencji:

  • Uchwała nr 20 Rady Młodych Naukowców z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie definicji młodego naukowca
  • Uchwała nr 19 Rady Młodych Naukowców z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uwag do konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mobilność Plus”
  • Uchwała nr 18 Rady Młodych Naukowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie propozycji umocowania prawnego Rady Młodych Naukowców
  • Uchwała nr 17 Rady Młodych Naukowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie aktów prawnych dotyczących przebiegu postępowania habilitacyjnego
  • Uchwała nr 16 Rady Młodych Naukowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie uwag do Projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014
  • Uchwała nr 15 Rady Młodych Naukowców z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie uwag do programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Iuventus Plus”
  • Uchwała nr 14 Rady Młodych Naukowców z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie propozycji ustanowienia konkursu MNiSW finansującego udział młodych naukowców w zagranicznych konferencjach naukowych
  • Uchwała nr 13 Rady Młodych Naukowców z dnia 16 marca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Uchwała nr 12 Rady Młodych Naukowców z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych oraz monografii
  • Uchwała nr 11 Rady Młodych Naukowców w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa
  • Uchwała nr 10 Rady Młodych Naukowców z dnia 31 stycznia 2013 r. dotycząca uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich
  • Uchwała nr 9 Rady Młodych Naukowców z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uwag RMN do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2012 r.
  • Uchwała nr 8 Rady Młodych Naukowców z dnia 27 października 2012 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych
  • Uchwała nr 7 Rady Młodych Naukowców z dnia 18 października 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
  • Uchwała nr 6 Rady Młodych Naukowców z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uwag do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców; rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich
  • Uchwała nr 5 Rady Młodych Naukowców z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie konkursów i stypendium doktorskiego NCN
  • Uchwała nr 4 Rady Młodych Naukowców z dnia 20 lipca 2012 r . w sprawie uwag dotyczących Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
  • Uchwała nr 3 Rady Młodych Naukowców z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia